CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


   Miura co.,ltd (sau đây gọi là "công ty của chúng tôi")
   sẽ tuân thủ luật pháp và các chỉ tiêu liên quan đến thông tin cá nhân và
   sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ thông tin cá nhân quan trọng của khách hàng.

Thu thập thông tin cá nhân

  Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết trong các trường hợp sau đây.
  * Khi liên hệ với chúng tôi
  * Khi đăng ký dịch vụ cho công ty chúng tôi


Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

  Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ khách hàng cho các mục đích sau.
  * Để liên hệ với khách hàng.
  * Để có câu trả lời cho yêu cầu của khách hàng.
  * Phục vụ khách hàng.


Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba

  Chúng tôi không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân thu được từ khách hàng cho bên thứ ba.
  Tuy nhiên, nó loại trừ trong các trường hợp sau đây.
  * Nếu có sự đồng ý của khách hàng.
  * Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền,
  * Trong trường hợp nhận được yêu cầu của cảnh sát,
  * Trong trường hợp áp dụng pháp luật.


Về việc tiết lộ, chỉnh sửa thông tin cá nhân

  Chúng tôi sẽ phản hồi một cách tin cậy khi có yêu
  cầu như tiết lộ, chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin về bản thân từ khách hàng.


Yêu cầu liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân

  TEL. 0965-35-5862 FAX. 0965-35-5866
  E-mail. Export@miura-com.co.jp
  MIURA CO.,LTD